Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť EGGOGLOW d.o.o. rešpektuje a chráni vaše súkromie. V ďalšej časti si prečítajte, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje zaobchádzanie s údajmi, ktoré nám zabezpečujú alebo zhromažďujú naše digitálne platformy, ktoré návštevníkom umožňujú prístup k našim webovým stránkam a používanie našich služieb. Táto politika ochrany osobných údajov je v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov a miestnymi právnymi predpismi.

Právny základ pre spracovanie údajov

Keď spracovávame vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na vytvorenie zmluvy alebo prípadnej zmluvy s vami, je právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov to, že sú osobné údaje potrebné k uzatvoreniu alebo príprave obchodnej zmluvy s vami. Ak je právnym základom na spracovanie vašich údajov váš súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, avšak to nevplýva na zákonnosť spracovania zo strany spoločnosti EGGOGLOW d.o.o. počas časového obdobia, kým súhlas odvoláte. Ak vaše osobné údaje poskytneme orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom, robíme to z dôvodu, že máme právnu povinnosť zdieľať vaše údaje.

Dôvod a účel zbierania osobných údajov zo strany spoločnosti EGGOGLOW d.o.o.

Tu sú opísané hlavné kategórie údajov, ktoré zbiera spoločnosť EGGOGLOW d.o.o. a hlavné účely zbierania údajov:

Ako súčasť všeobecných obchodných procesov spoločnosti EGGOGLOW d.o.o.
Zbierame osobné údaje o návštevníkoch webovej stránky, zákazníkoch, dodávateľoch (vrátane tretích osôb, ktoré sú poskytovateľmi služieb). Údaje môžu zahŕňať meno jednotlivca, kontaktné a iné údaje, ktoré sú potrebné na obchodovanie s vami alebo vašou organizáciou.

Ako pomoc pri vašom dopyte
Môžete sa rozhodnúť, že súhlasíte so sprostredkovaním osobných údajov, vrátane svojho mena, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov, keď nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo poštou, použitím našich digitálnych platforiem alebo iných komunikačných kanálov. Tieto osobné údaje nám umožňujú reagovať na vašu potrebu po informáciách, pripraviť vhodné postupy, ponuku na nákup výrobkov a reagovať v prípade požiadaviek v súvislosti so zárukou alebo ohľadom iných požiadaviek.

Zákazníci a potenciálni zákazníci
Osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, vrátane mien, kontaktných údajov, údajov o platobnom správaní a kreditných kartách, informáciách o úveroch a iné zhromažďujeme, keďže ich potrebujeme na obchodovanie s jednotlivcami alebo organizáciami. Údaje môžeme sprostredkovať našim logistickým partnerom, aby sa mohli postarať o objednávku vrátane samotného doručenia tovaru. Automatické zhromažďovanie údajov na digitálnych nástrojoch nám umožňuje starostlivosť o bezpečnosť používateľov našej webovej stránky.

Rozvoj obchodnej činnosti
Osobné údaje, ktoré nám zveríte alebo ktoré sú automaticky zozbierané na našich digitálnych nástrojoch, budú použité na lepšie spoznávanie používateľov našich výrobkov a riešení a budú základom pre relevantné správy a ponuky pri príležitostnom kontakte s vami. Osobné údaje budú použité na vylepšovanie výrobkov, postupov a webovej stránky.

Obchodná komunikácia
S vašim dovolením, ak je vyžadované, môžeme vaše osobné údaje použiť, aby sme vás informovali o obchodnej činnosti, výrobkoch a službách spoločnosti EGGOGLOW d.o.o. V prípade, že si neželáte, aby spoločnosť EGGGOGLOW d.o.o. týmto spôsobom používala vaše osobné údaje alebo ak si neželáte naďalej dostávať nové informácie, kedykoľvek sa môžete od zasielania noviniek odhlásiť. Na konci správy rôznych komunikačných kanálov nájdete adresu na odhlásenie. Ak sa chcete odhlásiť, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Vaše údaje vymažeme z našich systémov do dvoch mesiacov od prijatia odhlásenia s výnimkou situácií, kedy zaznamenávame a spracovávame vaše údaje na inom právnom základe než je váš súhlas.

Ankety pre návštevníkov a zákazníkov
Osobné údaje zákazníkov našej webovej stránky môžeme zbierať v podobe ankiet o službách a výrobkoch spoločnosti EGGOGLOW d.o.o.

Rešpektovanie preferencií návštevníkov a zákazníkov
Osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky alebo zákazníkov zhromažďujeme s účelom zabezpečenia konkrétnych výrobkov a rešpektovania záujmov našich zákazníkov.

Dodržiavanie právnych prepisov
Osobné údaje môžeme zbierať spôsobom, ako to vyžadujú a dovoľujú právne predpisy. S osobnými a inými údajmi, ktoré zozbierame, zaobchádzame ako s dôvernými a nepredáme ani nezdôveríme ich tretím osobám, okrem výnimiek, ktoré boli zmienené v tomto vyhlásení.

Ako zbierame vaše údaje

Údaje, ktoré nám zveríte, zbierame, keď nás kontaktujete kvôli výrobkom, službám alebo informáciám, prihlásite sa na našich webových stránkach, prispievate do konverzácií na verejných fórach alebo sa zúčastníte iných aktivít na našich digitálnych nástrojoch, reagujete na zákaznícke ankety alebo s nami komunikujete akýmkoľvek iným spôsobom. Údaje zbierame prostredníctvom rôznych technológií, napríklad prostredníctvom súborov cookie – odkaz na politiku používania súborov cookies.

Vaše osobné údaje neposkytujeme iným osobám s výnimkou nasledujúcich prípadov:

Ak súvisiace spoločnosti alebo tretie osoby vykonávajú služby v našom mene, napríklad odpovedajú na vaše požiadavky alebo doručujú balíky a služby zákazníkom a pod. Tieto spoločnosti majú zákaz používať vaše osobné údaje na iné účely ako na tie, ktoré sme od nich požadovali my alebo ich vyžadujú právne predpisy.
Keď zdieľame osobné údaje vo firme alebo s tretími osobami, aby sme zabezpečili bezpečie a ochranu našich zákazníkov, ochránili svoje práva a majetok v súlade s právnymi postupmi alebo v iných prípadoch, ak v dobrej viere veríme, že zverejnenie vyžadujú právne predpisy.
Vaša kontrola a vaše rozhodnutia

Umožňujeme vám určitú kontrolu a rozhodnutie ohľadom nášho zbierania, používania a zdieľania vašich údajov. Podľa miestnych právnych predpisov môže kontrola a rozhodovanie z vašej strany zahŕňať nasledujúce body:

Môžete zmeniť svoje rozhodnutie ohľadom predplatného, posielania noviniek a informácií.
Môžete sa rozhodnúť, či si od nás prajete dostávať obchodné správy o výrobkoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.
Môžete sa rozhodnúť, či si prajete prijímať oznámenia z cielenej reklamy reklamných sietí, poskytovateľov výmeny informácií , trhovej analýzy a iných služieb.
Môžete požadovať aj prístup k vašim osobným údajom, ktoré uchovávame, s účelom opraviť nepresné alebo neúplné informácie a v konkrétnych prípadoch môžete aj požadovať, aby sme údaje, ktoré si o vás uschovávame, vymazali zo svojej evidencie (práva fyzických osôb).
Môžete uplatniť alebo požadovať prístup ku svojim osobným údajom tak, že nám zavoláte alebo nás písomne kontaktujete a postupujete podľa obdržaných pokynov. Prosíme, rešpektujte fakt, že vám možno nebudeme môcť zabezpečiť niektoré výrobky a služby, ak nám nedovolíte ukladať vaše osobné údaje, rovnako ako niektoré naše služby možno nebudú môcť zohľadňovať vaše záujmy a preferencie. Ak máte akékoľvek otázky o presne určených osobných údajoch o vás, ktoré spracovávame alebo ukladáme, kontaktujte spoločnosť EGGOGLOW d.o.o. písomnou formou. Na vašu požiadavku odpovieme v období jedného mesiaca s možnosťou predĺženia termínu o ďalší mesiac. V prípade, že termín predĺžime, vás o tom informujeme v období jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Bezpečnosť, integrita a uchovávanie údajov

Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich údajov sú pre nás obzvlášť dôležité. Naša skupina vykonáva technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím alebo zmenením. Naše bezpečnostné opatrenia pravidelne kontrolujeme, aby sme zvážili najnovšie technológie a metódy. Vezmite prosím do úvahy, že napriek všetkým našim snahám žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú dokonalé alebo také, žeby nebolo možné ich obísť. Vaše osobné údaje budeme uschovávať tak dlho, ako je potrebné pre účely, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov s výnimkou situácií, ak je potrebné dlhšie obdobie uchovávania údajov alebo aj to dovoľujú právne predpisy. Informáciu budeme pravidelne aktualizovať, aby bola stále aktuálna.

Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môžeme príležitostne zmeniť tak, aby sme ho prispôsobili najnovším technológiám, postupom uplatňovaným v jednotlivých odvetviach, požiadavkám právnych predpisov alebo iným účelom. Na našich digitálnych platformách bude zverejnená platná verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne sledovať Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V prípade, ak to vyžadujú platné právne predpisy, budeme pred zmenami požadovať váš súhlas.

Poznámky a otázky

Ak máte poznámku alebo otázku ohľadom zásad o ochrane osobných údajov, písomne kontaktujte spoločnosť EGGOGLOW d.o.o. V prípade, že nie ste spokojní so spôsobom, ako sa zaobchádza s vašimi osobnými údajmi, môžete podať sťažnosť. Údaje nájdete v kontaktných informáciách na konci tohto vyhlásenia. V prípade, že ste podali sťažnosť, musíte vaše kontaktné údaje poskytnúť spoločnosti EGGOGLOW d.o.o. Vašou sťažnosťou sa začneme zaoberať a odpovieme na ňu do 30 dní. Ak si myslíte, že spoločnosť EGGOGLOW d.o.o. sťažnosť nevyriešila vhodným spôsobom, môžete podať sťažnosť Zmocnencovi pre informácie – Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ľubľana, Slovinsko gp.ip(at)ip-rs.si, https://www.ip-rs.si/

Súkromie a súbory cookie

Osobné údaje našich používateľov sú jednou z oblastí, ktorým venujeme špeciálnu pozornosť a starostlivosť. Staráme sa o to, aby boli vaše požiadavky nielen splnené, ale v prípade potreby aj presiahnuté, keďže si uvedomujeme, ako veľmi je táto oblasť citlivá.

Správca internetového obchodu EGGOGLOW.SK, EGGOGLOW d.o.o. je v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov Republiky Slovinsko (ZVOP-1) viazaný k ochrane osobných údajov svojich používateľov.

Pre potreby podnikania zbiera EGGOGLOW.SK nasledujúce údaje o používateľovi:

meno a priezvisko;
doručovacia adresa;
firma resp. názov právnickej osoby (v prípade, že je používateľ právnická osoba);
daňové číslo právnickej osoby (v prípade, že je používateľ právnická osoba);
e-mailová adresa (používateľské meno);
heslo v šifrovanej podobe;
kontaktné telefónne číslo;
krajina pobytu;
iné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne doplní do formuláru v internetovom obchode;
iné údaje, ktoré používateľ následne dobrovoľne doplní do svojho profilu.
Predávajúci nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré vnesú do systému používatelia. Pre potreby zabezpečenia bezpečnosti sa zbierajú aj IP adresy, z ktorých používatelia navštevujú internetovú stránku. Každému používateľovi je na začiatku návštevy internetovej stránky pridelená cookies relácia na identifikáciu a sledovanie nákupného košíka. EGGOGLOW.SK na váš počítač okrem iného uloží aj iné cookies, ako sú: identifikačné číslo používateľa v šifrovanej podobe (na rozpoznanie používateľa pri ďalšej návšteve), hodnotenia výrobkov (aby ste vedeli, ktoré výrobky ste už hodnotili) a cookies systému Google Analytics (analýza návštev internetovej stránky).

Všetky zmienené údaje, okrem cookie súborov, sa trvalo ukladajú na serveri EGGOGLOW.SK. Cookies relácie sa do serverovej pamäte ukladajú len na čas trvania návštevy a po jednej hodine neakivity sa vymažú, trvalé cookie súbory sa ukladajú na počítač návštevníka.

Realizácia ochrany súkromia

Spoločnosť EGGOGLOW d.o.o. prijala Zásady o ochrane osobných údajov. Všetci zamestnanci vo firme, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, sú oboznámení s obsahom Zásad o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Máte právo na bezplatné informácie o vašich osobných údajoch, ktoré máme k dispozícii, rovnako ako aj právo na nahliadnutie do nich, opravy alebo vymazanie týchto informácií. V prípade, že máte otázky ohľadom vymazania alebo používania vašich údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu hi@eggoglow.com alebo nám pošlite žiadosť poštou na adresu spoločnosti EGGOGLOW d.o.o.

Oznámenia o stave objednávky: vyhradzujeme si právo kontaktovať vás ohľadom stavu vašej objednávky na vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. V prípade, že objednávku neprevezmete viac než 5 dní, vyhradzujeme si právo vás kontaktovať emailom alebo telefoniky ako pripomienku na vyzdvihnutie tovaru.

Oznámenia po prijatej objednávke: vaša používateľská skúsenosť je pre nás dôležitá, preto vám po prijatí objednávky náš referent zavolá, aby zistil, či ste boli s nákupom a výrobkom spokojní. Ak si budete priať, náš referent vás oboznámi aj s ďalšími výhodami, ktoré môžete získať a využiť pri opätovnom nákupe v internetovom obchode. V takom prípade budete na vaše telefónne číslo a na vašu e-mailovú adresu pravidelne dostávať elektronické a SMS správy o akciách v spoločnosti. Váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť tak, že nám to oznámite na našu e-mailovú adresu hi@eggoglow.sk alebo sa od prijímania noviniek odhlásite kliknutím na „odhlásenie“. Rovnako si v rámci našej činnosti vyhradzujeme právo na to, aby sme sa vás spýtali na vašu frekvenciu návštev na našej internetovej stránke. Váš názor použijeme na vylepšenie webovej stránky a používateľskej skúsenosti. V prípade, že vyplníte propagačné formuláre (zľavové kupóny) na sociálnych sieťach, budete na vašu e-mailovú adresu dostávať správy, prostredníctvom ktorých vás budeme pravidelne informovať o možnostiach využívania zľavových kupónov. Ak si neprajete dostávať tieto oznámenia, môžete sa od nich odhlásiť rovnakým spôsobom, aký je opísaný vyššie.

Mám právo od spoločnosti EGGOGLOW d.o.o. ako správcu osobných údajov kedykoľvek požadovať prístup k osobným údajom a nasledujúce informácie:

účel spracovania,
typy osobných údajov, používateľov alebo kategórie používateľov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä používateľov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,
plánované obdobie, počas ktorého budú uchovávané moje osobné údaje alebo, ak to nie je možné, meradlá, ktoré sa používajú na určenie tohto obdobia,
skutočnosť, že prichádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania,
dôvody, význam a očakávané následky takéhoto spracovania pre jednotlivca,
jednu (bezplatnú) kópiu osobných údajov v podobe, ktorú si sám určím (v prípade, že je žiadosť podaná prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov a nepožadujem iný spôsob, bude mi kópia vyhotovená v elektronickej podobe), v prípade, ak požadujem ďalšie kópie, môže mi prevádzkovateľ zaúčtovať primeraný poplatok s ohľadom na svoje náklady,
opravu nepresných osobných údajov.
Právo, že od spoločnosti EGGOGLOW d.o.o. ako správcu osobných údajov môžem kedykoľvek požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, ak:

popieram presnosť osobných údajov za obdobie, ktoré správcovi údajov umožňuje overiť správnosť osobných údajov,
je spracovanie údajov nezákonné, a nesúhlasím s vymazaním osobných údajov, namiesto toho požadujem obmedzenie ich používania,
správca osobných údajov ich viac nepotrebuje na účely spracovania, avšak ja ich potrebujem na určenie, vykonávanie alebo obhájenie právnych nárokov,
vymazanie všetkých osobných údajov (právo na výmaz/právo byť zabudnutý), v prípade, ak sú splnené podmienky z článku 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, predovšetkým v prípade, ak odvolám dovolenie na spracovanie osobných údajov,
výpis osobných údajov v štruktúrovanom, všeobecne používanom a strojom čitateľnom formáte s právom poskytnúť tieto informácie inému správcovi bez toho, aby mi v tom pôvodný správca bránil,
ukončenie používania osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane vytvárania profilovania,
nechcem byť predmetom žiadneho rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má na mňa právne účinky alebo sa ma podobným spôsobom dotýka v prípade, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 22 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
právo podať sťažnosť na správcu osobných údajov pri zmocnencovi pre informácie v prípade, ak sa domnievam, že je spracovanie mojich osobných údajov v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.
Postup pri uplatňovaní práv

Som oboznámený s tým, že všetky vyššie uvedené požiadavky, ktoré sa týkajú uplatňovania mojich práv v súvislosti s mojimi osobnými údajmi, môžem písomne oznámiť správcovi na e-mailovú adresu hi@eggoglow.com.

Som oboznámený s tým, že v prípade potreby spoľahlivej identifikácie pri uplatňovaní práv ohľadom osobných údajov môže správca odo mňa požadovať dodatočné informácie a môže odmietnuť konať len v prípade, ak preukáže, že ma nebolo možné spoľahlivo identifikovať.

O súboroch cookie

Čo sú cookie súbory a prečo sú užitočné?

Súbor cookie je krátky text, ktorý webová stránka pri vašej návšteve zašle do vášho prehliadača. Týmto spôsobom vás webová stránka rozpozná, zapamätá si informácie o vašej návšteve a poskytne vám príjemnejšie a jednoduchšie používanie internetových služieb. Pomocou cookie súborov prispôsobujeme obsah našej webovej stránky, zapamätáme si vaše preferencie a zaznamenáme návštevy nášho internetového obchodu. Prehliadanie nášho internetového obchodu je vďaka cookies pohodlnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie.EGGOGLOW d.o.o.

Ob železnici 23, 2250 Ptuj, Slovenia

Evidenčné číslo: 8797790000

Daňové identifikačné číslo: SI77064747

Dátum registrácie: 22.1.2021

Číslo účtu: SI 1010 0005 8976 092Zakázanie cookies

Vy rozhodujete, či na vašom zariadení povolíte ukladanie cookies. Nastavenia súborov cookie môžete kontrolovať a meniť vo svojom internetovom prehliadači.

Ak si prajete získať viac informácií o nastaveniach cookies, vyberte si internetový prehliadač, ktorý používate.

Chrome
Firefox
Opera
Internet Explorer 9
Internet Explorer 7 a 8
Safari
Ak zmeníte alebo vymažete datotéku s cookies z vášho prehliadača, zmeníte alebo aktualizujete váš prehliadač alebo zariadenie, možno budete musieť opäť zakázať súbory cookie. Postup, ako spravovať a vymazávať cookies je rozličný pri každom prehliadači. Ak potrebujete pomoc, môžete ju vyhľadať v Nápovede alebo Pomoci prehliadača. Ak chcete vypnúť sledovanie Google Analytics, môžete ho zakázať aj na nasledujúcej adrese https://marketingplatform.google.com/about/.